Друк

ПРО УТВОРЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УКРАЇНА 

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Сто двадцять друга  сесіясьомогоскликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

20 серпня 2020 року                                                               №14

 

Про утворення Комунальної установи «Центр

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Токмацької міської ради

 

Керуючись ст. 25  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про повну загальну середню освіту», постановою КМУ від 29.07.2020 № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»,  з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування, Токмацька міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            1. Утворити Комунальну установу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  Токмацької міської ради.

2. Затвердити Положення Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  Токмацької міської ради, що додається.

3. Після проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Токмацької міської ради, новопризначеному директору установи зареєструвати Положення установи відповідно до вимог чинного законодавства України та здійснити  всі організаційні заходи, пов’язані з реєстрацією установи.

4. Затвердити штатний розпис Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  Токмацької міської ради, що додається.

5. Фінансовому управлінню Токмацької міської ради щорічно передбачати фінансування видатків на утримання Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Токмацької міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань   депутатської діяльності, регламенту, законності, реформ, захисту прав громадян.

 

 

 

Міський голова                                                                                           Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
Комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Токмацької міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна частина

 

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників Токмацької міської ради (далі - центр).

2. Центр професійного розвитку педагогічних працівників Токмацької міської ради  є комунальною установою, що  утворений рішенням Токмацької міської ради та є власністю територіальної громади міста Токмака.

3. Повна назва: - Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Токмацької міської ради;

     Скорочена назва – КУ «ЦПРПП» ТМР.

4. Місцезнаходження Центру: 71701, Запорізька область, місто Токмак, вулиця Василя Вишиваного, будинок № 322.

5. Засновником Центру є Токмацька міська рада (далі - засновник), а уповноваженим ним органом – відділ освіти Токмацької міської ради.

6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”“Про повну загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, рішенням Токмацької міської ради, виконавчого комітету Токмацької міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами відділу освіти ТМР та цим Положенням.

7. Центр є юридичною особою, має печатку і штампи, бланки встановленого зразка. Центр є неприбутковою установою. Центр провадить свою діяльність у межах території міста Токмак.

8. Положення центру  затверджується засновником відповідно до вимог законодавства.

 

Завдання центру

 

9. Основними завданнями центру є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

10. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

-планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

-проведення супервізії;

-розроблення документів закладу освіти;

-особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з -використанням технологій дистанційного навчання;

-впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

Центр не може виконувати завдання, не передбачені цим Положенням та іншими актами законодавства.

 

Управління та кадрове забезпечення центру

 

11. Безпосереднє керівництво діяльністю центру здійснює його директор, який призначається на посаду засновником за результатами конкурсу та звільняється ним з посади.

12. Директор центру:

1) розробляє стратегію розвитку центру та подає на затвердження засновнику;

2) затверджує план діяльності центру та організовує його роботу відповідно до стратегії розвитку центру, подає засновнику пропозиції щодо штатного розпису та кошторису центру;

3) призначає на посаду працівників центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників центру, заохочує працівників центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

4) залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;

5) створює належні умови для ефективної роботи працівників центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня;

6) видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

7) використовує в установленому засновником порядку майно центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

8) забезпечує ефективність використання майна центру;

9) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності центру;

10) діє від імені центру без довіреності;

11) може вносити засновнику центру пропозиції щодо вдосконалення діяльності центру;

12) подає засновнику центру річний звіт про виконання стратегії розвитку центру.

Обов’язки директора та інших працівників центру визначаються законодавством, їх посадовими інструкціями.

13. Штатний розпис центру затверджує його засновник відповідно до законодавства. Штатний розпис передбачає посади консультанта, психолога, бухгалтера, працівників, які виконують функції з обслуговування. Кількість посад консультантів, психологів, бухгалтерів, а також найменування та кількість посад працівників, які виконують функції з обслуговування, визначаються засновником центру. За рішенням засновника до штатного розпису центру можуть вводитися додаткові посади за рахунок спеціального фонду.

14. На посади директора, інших педагогічних працівників центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та які пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником центру.

 

Фінансування та контроль за діяльністю центру

 

15. Фінансування центру здійснюється його засновником відповідно до законодавства.

16. Матеріально-технічну базу центру складає майно, вартість якого відображена у балансі. Майно, закріплене за центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, визначених законодавством.

17. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до законодавства. Джерелами фінансування центру є кошти засновника та інші джерела, не заборонені законодавством. Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством (крім послуг, що надаються центром для виконання завдань, визначених цим Положенням та іншими актами законодавства).

18. Контроль за дотриманням центром вимог законодавства, зокрема цього Положення, здійснюють засновник центру та уповноважений ним орган.

 

Припинення центру

 

19. Діяльність центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію центру приймається засновником. Припинення діяльності центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

         20. Під час реорганізації центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається засновником. У разі припинення діяльності центру шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення, його активи  передаються одній чи кільком неприбутковим організаціям виконавчих органів місцевого самоврядування або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

21. Центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

22. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників, працівників центру та підпорядкованих закладів освіти (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

 20 серпня 2020 року №14

 

 

 

Штатний розпис

Комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Токмацької міської ради

 

Найменування посад

Кількість

 штатних одиниць

1.

Директор

1

2.

Психолог

1

 

 

Начальник відділу освіти                                                                 Світлана ЧЕРКАСОВА